KONKURS

urbanistyczno - architektoniczny realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej pawilonów gastronomiczno - handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg


ORGANIZATOR: Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich
Nr Konkursu rekomendowanego: 010/R/2021


Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno - urbanistycznego dla przedsięwzięcia: projekt pawilonów gastronomiczno - handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg. Oczekuje się, że projekt będzie wyróżniał sie pod kątem walorów architektonicznych i funkcjonalno - przestrzennych. Aby wziąć udział w konkursie, nalezy zapoznać się z materiałami poniżej.

DOKUMENTACJA
SĄD KONKURSOWY
REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU
Załącznik 1a Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą, w tym dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji Prac Konkursowych
Załącznik 1b Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych
Załącznik 2a Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
Załącznik 2b Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy.
Załącznik 2c Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami
Załącznik 2d Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane
Załącznik 2e Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie
Załącznik 2f Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie
Załącznik 2g Wzór oświadczenia o ochronie danych osobowych
Załącznik 3a Wzór pokwitowania złożenia postaci papierowej Pracy Konkursowej
Załącznik 3b Wzór karty identyfikacyjnej Pracy Konkursowej
Załącznik A Wytyczne projektowe pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg
Załącznik B Regulamin Sądu Konkursowego
Załącznik C Podkład mapowy (mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skali 1:1000)
Załącznik D Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze wskazanymi lokalizacjami obszarów objętych konkursem [Arkusze D1-D7]
Załącznik E Zestaw zdjęć i nagrań [UWAGA. PLIK WIELKOŚCI 1.7 GB]

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg. Link do platformy dostępny jest na Stronie internetowej Konkursu.

Instrukcja obsługi Platformy komunikacji elektronicznej jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/elearning - zakładka - Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP.

NAGRODA

Nagrodami w Konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 55 000,00 zł brutto:

oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy Konkursowej.

Kryteria oceny prac konkursowych

Prace Konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRAC KONKURSOWYCH

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora do dnia 11.06.2021 r. do godziny 15:30.

Ostateczny termin składania Prac Konkursowych w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej, dodatkowo w wersji papierowej na adres Organizatora Konkursu do dnia 23.08.2021 r. do godziny 15:30.


AKTUALNOŚCI
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO - ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ WNIOSKI
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
ZAPROSZENIE NA OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
W imieniu Organizatora Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej pawilonów gastronomiczno - handlowych usytuowanych w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg, uprzejmie zapraszamy Autorów wszystkich złożonych Prac Konkursowych na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, które odbędą się: 16 września 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Koncertowej Ratusza Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 12 w Kołobrzegu.
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU